توسنی کردم ندانستم همی کز کشیدن تنگتر گردد کمند

حس دوگانه ای دارم از بودن و نبودنت ... از روزهایی که مثل یک رویای شیرین تصورش می کردم و عاقبت مثل کابوسی دردناک آرزوی رهایی از آن را داشتم...

هنوز گیج و سردرگم به اطراف خیره می شوم و ناباورانه به آنچه که واقعیت تلخی بود ، فکر می کنم ...

این تو نبودی ...بُت من نبودی ...

خاطره ی چند سال قبل ، دوباره برایم جان گرفت ... خاطره ای که به اصرار زمین و زمان سعی بر کم رنگ نمودنش داشتیم ... تو دوباره زنده اش کردی  و این بار نزدیک تر به حس خطری که تو هیچ گاه احساسش نکردی...

خوشایند نبود برایم ، تماشای از هم گسیختنت ... شکستن تمام آنچه بند زده بودیم و آنچه از ابتدای روزگار برایت ساخته بودیم ...

فریاد کشیدم و تو اشک هایم را ندیدی ... آزادی را خواستار شدی و به یاد نیاوردی سیاهه ات را بر دفتر خاطراتم ... به یاد نیاوردی کمندی را که تنگ تر می شد ... آزادی ای که برایم از اعماق وجود فریاد زدی و من آنقدر بزرگ نبودم که درکش کنم ...

و خوشایند نبود دیدن تو ... در صحنه ای که فراموشکار می نمودی ... تویی که در یادآوری خاطرات زبان زد بودی ...

نمی خواستم هیچ گاه با این نگاه ببینمت ... تویی که همیشه بزرگ تر بودی ... تویی که تکیه گاه احساسی همه بودی ... و من نمی خواستم در مقابلت باشم ... بایستم و تماشا کنم خرد شدنت را ....

کاش می دانستی چقدر سخت بود این روزها ... روزهایی که رویای شب و روزم بود ... ناگهان غباری سیاه احاطه اش کرد ...

کاش لحظه ای در چشم من می نشستی ...

عزیزکم ... بهترینم ... برای بازگشتت ، برای پاک کردن تمام زشتی هایی که خواسته و ناخواسته ساختی ... برای لحظات غمناکی که برای خودت و ما ساختی ،  التماست می کنم که لحظه ای بازگردی ...

آرزوهایم را از من نگیر ... التماست می کنم ...

 ------------------------------------------------------------

الآنی        ٠٠:٠٣    ٠٩/٠٩/١٣٨٩

 

/ 5 نظر / 85 بازدید
لیا

[دلشکسته][ناراحت][نگران]

لیا

[دلشکسته][ناراحت][نگران]

او

توهم می تونی مثل من اشک های من رو در بیاری. ما نسبت به هم خیلی قدرتمندیم چون ما به هم گره عمیقی خورده ایم. چیزی که من رو هم آزار داد غصه ی شما بود. هیچ دلم نمی خواست غمگینتان کنم. ولی دلم چیزی می خواهد که جبراُ نتوانستم درست بگویم و از قضا آزارتان داد. هنوز هم فکر می کنم حقیقت تلخ است ولی گاهی ما تلخ تری را به جای حقیقت می گیریم و می خواهیم از آن بگریزیم.

کویریات

این نوشته ات رو مقایسه کن با این یکی http://ellani.persianblog.ir/post/31/

بهناز

خیلی این نوشتت و دوست داشتم ....خیلی