حیاط...

امشب از هر سه شب اندوهگین ترم                    سه شبِ سرد ، سرد و طوفانی

قصه ی حیاط های زندان شکل                         که تو خود بهتر از هر کسی می دانی

قصه ی حیاط های مانده از بهار و تابستان             سردی و وسعت این خزانِ  بارانی

حصارهای کهنه و غمگین                             رفته از زمین به آسمان ، می دانی؟

تو به من راه را نشان بده                              ای که بهتر از هرستاره، راه می دانی

رفتنم پیش چشمت مجسم و واضح                      تو  به ایمانِ فرقه مان ، دانایی

مقصدم گرچه بی انتها و بی نور است                 می رسم من ، بگو تو می دانی...

 

 

بامداد 28آبان ماه 1392

   مسیر  فرودگاه

/ 0 نظر / 7 بازدید