الآنی

منو از تنم بگیری... تو نوشته هام می مونم

» حالم خوش نیست :: ۱۳٩٦/٥/۱٢
» از خواب های من برو :: ۱۳٩٥/۸/۱٥
» امروزِ پاییزی :: ۱۳٩٥/٧/۱۱
» قسمت هفتم :: ۱۳٩٥/٥/۱٩
» قسمت ششم :: ۱۳٩٥/٤/۱
» قسمت پنجم :: ۱۳٩٥/۳/٧
» قسمت چهارم :: ۱۳٩٥/٢/۳٠
» قسمت سوم :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٠
» قسمت دوم :: ۱۳٩٤/٩/٢٠
» قسمت اول :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» تولد... :: ۱۳٩٤/۳/٢٧
» اولین نوشته من در سال 1394 :: ۱۳٩٤/۱/۱۳
» مادر :: ۱۳٩۳/٩/۱٦
» تولدت... :: ۱۳٩۳/۸/٥
» تو... :: ۱۳٩۳/٦/٤
» یک قدم :: ۱۳٩۳/٥/٢٢
» ۱۳٩۳/٤/۸ :: ۱۳٩۳/٤/۸
» مبارزه :: ۱۳٩۳/٢/٦
» ۱۳٩۳/۱/٢۳ :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» نگاه :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» حیاط... :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
» حس بدی دارم... :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» من... :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» پست :: ۱۳٩٢/۳/٥
» به بهانه ی شکوفه های بهاری :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» ممنون که... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٠ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» اولین تجربه ی من از تماشای زایمان طبیعی :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» بعد از مدت ها :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» الآنی :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» از هر دری... :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» فریاد... :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» ۱۳٩۱/٢/۳۱ :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» لحظه هایی از اون شب :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» تب دارم... :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» دو تا سخن برگزیده :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» اولین نوشته ی وبلاگم در سال 1391 :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» Angel :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» به مناسبت دیدن فیلم Last Night :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» دوستت دارم :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» قالب وبلاگم :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» یعنی باز هم... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» من از سفر برگشتم :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» نوشته ام از هلند :: ۱۳٩٠/٩/٧
» تولدش :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» مهر :: ۱۳٩٠/٧/۳
» من بیست و پنج ساله شدم :: ۱۳٩٠/٥/٢٩
» من بی تفاوت نیستم :: ۱۳٩٠/٥/٩
» حرف بزن... :: ۱۳٩٠/٥/٦
» داستان نسبتاً کوتاه :: ۱۳٩٠/٤/۸
» زمزمه :: ۱۳٩٠/٤/٥
» اخبار سه ماهه اول امسال :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» اولین پست سال 90 :: ۱۳٩٠/۱/۱٠
» بالآخره نوشتم :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
» مبارزه :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» عینیت :: ۱۳۸٩/۱٠/۱
» خیال آینده :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» توسنی کردم ندانستم همی کز کشیدن تنگتر گردد کمند :: ۱۳۸٩/٩/٩
» تو :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» نفس :: ۱۳۸٩/۸/٢٠
» قصه ی سفر :: ۱۳۸٩/۸/۱٧
» کوچ :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
» یه عالمه غُر :: ۱۳۸٩/۸/٥
» ورزش :: ۱۳۸٩/٧/٢۸
» باز هم زندگی :: ۱۳۸٩/٧/۱۸
» اوضاع زندگی جدید من :: ۱۳۸٩/٧/۳
» ۱۳۸٩/٥/٢٧ :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
» سیزدهم مرداد :: ۱۳۸٩/٥/۱۳
» روزهای خوبیه این روزها :: ۱۳۸٩/٤/٢٤
» آفتاب ... و تو :: ۱۳۸٩/٤/۱۳
» حریم :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» برای تو :: ۱۳۸٩/۳/۱٧
» دوباره... :: ۱۳۸٩/۳/۱
» یک توصیه ی متأهلی :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» دیدار :: ۱۳۸٩/٢/۱٥
» کمردرد :: ۱۳۸٩/٢/۱۱
» pause :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» ایستگاه :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» به بهانه ی بهار :: ۱۳۸٩/۱/٧
» اینجا=محل کار من :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٤
» این روزهای اسفند :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٥
» امروز که غمگینم :: ۱۳۸۸/۱٢/٥
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٥ :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٥
» خونه ی دوست داشتنی ما ... :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
» ... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» بانک :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» تغییر موضوع اجباری :: ۱۳۸۸/۱٠/٧
» خداحافظی از دانشگاه - قسمت 2/4 :: ۱۳۸۸/۸/۱٠
» خداحافظی از دانشگاه-قسمت 1/4 :: ۱۳۸۸/٧/۱٠
» بلاتکلیفیه عجیبیه :: ۱۳۸۸/٦/۱۱
» تولد الآنی :: ۱۳۸۸/٥/٢۸
» تولد امسال رو با تمام حس و حال عجیبش دوست دارم :: ۱۳۸۸/٥/٢٧
» یه اتفاق خوشایند دیگه برای خانواده ی ما :: ۱۳۸۸/٤/٢۸
» این روزها :: ۱۳۸۸/۳/۳۱
» مغرب :: ۱۳۸۸/٢/٢٧
» حس بودن :: ۱۳۸۸/٢/٢٥
» ۱۳۸۸/٢/۱٧ :: ۱۳۸۸/٢/۱٧
» این نیز بگذرد... :: ۱۳۸۸/٢/۱٢
» ازبه :: ۱۳۸۸/۱/۳٠
» خواهرم... :: ۱۳۸۸/۱/٢۳
» نوشته اول ... لازم نیست خاص باشه :: ۱۳۸۸/۱/٢۱
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸۸/۱/۱٩